ຈົບ
ຫອມກິ່ນດອກໄມ້#ປັກຈອຍປັກໃຈ
ເຈົ້າປຽບດັ່ງກິ່ນຂອງດອກໄມ້ທີ່ຕິດຕຶງໃຈບໍ່ມີວັນຈາງຫາຍ Now I have to remember you for longer than I have to know you
Joy View 688.4K ຈອຍ
# ດິນເເດນເເຫ່ງມະຫັດສະຈັນ | ນິຍາຍລາວ
#ປັກຈອຍປັກໃຈ
# 5 ເລື່ອງ
ເລີ່ມອ່ານ
ອ່ານໃນເເອັບ