ຈົບ
Imagine in December || #GoodbyeJoy2022
ຂ້ອຍສາມາດຄິດຮອດບາງຄົນທີ່ທຸກຄົນບໍ່ເຄີຍຮູ້ຄວາມຈິງ Can i miss someone Nobody never really know
Joy View 437.7K ຈອຍ
# ທ່າເຮືອສີຮຸ້ງ | ນິຍາຍລາວ