Joy View ລະອອງຝົນ #joyacademyLaos
ບາງເທື່ອຂ້ອຍອາດຮູ້ລ່ວງໜ້າຢູ່ແລ້ວ...​ວ່າຈຸດຈົບຂອງຊີວິດຂ້ອຍນັ້ນແມ່ນຫຍັງ....​
Joy View 176.6K ຈອຍ
# ດິນເເດນເເຫ່ງມະຫັດສະຈັນ | ນິຍາຍລາວ
#NeverGiveUp #ກ້ອນຂົນລູກີ້ #joyacademyLaos
# 6 ເລື່ອງ
ເລີ່ມອ່ານ
ອ່ານໃນເເອັບ