ຈົບ
ທະເລໂອບຟ້າ | sea to the sky
ຫຼາຍຄົນຄິດວ່າທ້ອງຟ້າກວ້າງກວ່າທະເລ ແຕ່ຈະມີຈັກຄົນທີ່ຮູ້ວ່າ ທະເລກວ້າງໃຫຍ່ກວ່າຟ້າເພາະວ່າ ທະເລໄດ້ໂອບເອົາຟ້າໄປໝົດແລ້ວ
Joy View 452.3K ຈອຍ Joy Candy 64 ເເຄນດີ້
# ທ່າເຮືອສີຮຸ້ງ | ນິຍາຍລາວ